Sendikal Tazminat Nedir? Sendikal Tazminat Detayları Nelerdir?

Sendikal Tazminata Hak Kazanma Koşulları

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25.maddesi gereği sendikal tazminata hak kazanma koşulları;

İşverenin, sendika üyesi işçiler ile, sendika üyesi olamayan işçiler veya diğer bir sendika üyesi olan işiler arasında, çalışma koşulları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından ayırım yaparak farklılık gözetmesi.

İşçilerin iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılması veya farklı işleme tabi tutulması.

Anılan maddeye göre, İşverenin fesih dışında yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir. 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.

İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.

İşverenin belirli bir sendikanın toplu sözleşme çağrısına engel olmak amacıyla sendikalı işçileri işten çıkarması da sendikal nedenle fesih sayılır, Aynı şekilde işveren, işçinin bir sendikaya üye olmaması nedeniyle ya da sendika üyeliğinden çekilmesi nedeniyle de iş akdini feshedemez.

Sendikal Tazminat Miktarı ve Hesaplanması

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25.maddesi gereği, sendikal ayrımcılık nedeni ile hükmedilen sendikal tazminat;  işçinin bir yıllık ücret tutarından az olamaz. Hakim kararı ile bir yıllık ücret miktarındaki tazminat arttırılabilir fakat, bu sınır asgari düzeydir. Sendikal tazminata hak kazanan işçi, İş Kanunu ve diğer Kanunlar bakımından sahip oldukları haklar korunmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatının alınması, sendikal tazminatın alınmasına engel değilse de, sendikal tazminatın yanında ayrıca kötü niyet tazminatı hükümleri uygulanmamaktadır.

Sendikal tazminata hak kazanmak için, sadece İş Kanunu veya Deniz İş Kanununa tabi çalışan olma hükmü olmadığı üzere, diğer Kanunlara tabi çalışanlar da sendikal tazminat hükümlerinden faydalanabilmektedir.

Sendikal tazminatın hesabında hangi ücretin dikkate alınacağı Kanunda açıkça belirtilmese de Yargıtay kararlarında, işçinin son aldığı brüt ücretin göz önünde bulundurulacağı hükme kavuşturulmuştur. Sendikal tazminat hesaplanırken, elde edilen tutardan yalnızca Damga Vergisi kesilmektedir.

Örnek Sendikal Tazminat Hesaplama

Aylık ücreti 2.800,00 TL olan Tuna Bey’ in iş akdi, işvereni tarafından herhangi bir neden gösterilmeksizin fesih edilmiştir. Tuna Bey fesih üzerine, işten sendikal faaliyetleri nedeni ile çıkarıldığına dair yetkili İş Mahkemesine başvurarak sendikal tazminat talep etmiştir. Mahkeme sonucu Tuna Bey’e 1 yıllık ücreti tutarında sendikal tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Tuna Bey’ in 1 yıllık ücreti hesaplamada dikkate alınacaktır.

Brüt Sendikal Tazminat = Aylık ücret * 12

                                    = 2.800,00 x 12    = 33.600,00 TL

Net Sendikal Tazminat = Brüt Sendikal Tazminat –[ Brüt Sendikal Tazminat * Damga Vergisi (%0,759)}

=33.600 – (33.600,00 * %0,759) = 33.344,98 TL

Tazminatlar Kategorisi İçin TIKLAYINIZ..

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu için TIKLAYINIZ..

4857 sayılı İş Kanunu için TIKLAYINIZ.. 

Soru Sor
'Sendikal Tazminat Nedir? Sendikal Tazminat Detayları Nelerdir?' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor