İş Güvencesi Tazminatı

İş Güvencesi Tazminatı Nedir

İş güvencesi tazminatı, İş Kanunun 21.maddesi hükmüne göre göre hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine bir aylık süre içinde onu işe başlatmayan işyerinin işçiye ödemek zorunda olduğu en az dört , en çok sekiz aylık tutarındaki tazminata denir. İşe iade davası sonucu hakkında yapılan işten ayrılış bildiriminin geçersizliğine ve eski işine iadesine karar işçinin işverence işine iade edilmemesi ihtimaline karşı işçi lehine tazminat olarak da adlandırılmaktadır.

İş Güvencesi tazminatı ile birlikte işçiye ayrıca, İş Kanunun 21.maddesinin 3.fıkrasına istinaden “Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.”

İş Güvencesi Tazminatından Yararlanma Koşulları

Bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için aşağıdaki hususların birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  • İşyerinin otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyeri olması,
  • Faydalanan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile bu işyerinde çalışan işçi olması
  • Çalışanın işyerinde en az altı aylık kıdemi olan bir işçi olması
  • İşletmenin bütününü sevk eden ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmaması gerekir.

Bu şartlardan herhangi birinin sağlayamayan işçi iş güvencesinden yararlanamayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de belirsiz süreli iş sözleşmesi dışında bir iş sözleşmesi ile hizmet akdine sahip bir işçinin bu güvenceden yararlanamamasıdır.

Örneğin belirli süreli iş sözleşmesi ile iş akdi devam eden işçi, iş akdinin son bulması ile 4857 sayılı Yasa ile belirtilen iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır.

Yeraltı İşçilerinin İş Güvencesi Tazminatından Yararlanma Koşulları Farklı

İş güvencesi tazminatı, istisnasız tüm işçileri aynı koşullarda kapsamamaktadır. Özellikle 6552 sayılı Torba Yasa’nın 2.maddesi ile 4587 sayılı Kanunun 18.maddesine eklenen hüküm gereği, bir işçinin iş güvencesi tazminatından yani iş güvencesinden yararlanabilmesi için yukarıda bahsettiğimiz koşullardan “işyerinde en az altı aylık kıdemi olan bir işçi olma” koşulu yer altı işlerinde çalışan işçilerde aranmamaktadır.

İş Güvencesi Tazminatının Belirlenmesi

İşveren tarafından geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece ya da özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren işçinin başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise;

İşçiye en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Burada ödenecek iş güvencesi tazminatı miktarı Mahkeme tarafından veyahut özel hakem tarafından belirlenecektir.

Yargıtay iş güvencesi tazminatın belirlenmesinde, yıllık ücretli izinle ilgili kıdem sürelerinin dikkate alınması gerektiğini öngörmekte ve buna göre iş güvencesi tazminatı miktarının;

İşyerindeki kıdemi;

  • 6ay – 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için, 4 aylık ücreti tutarında
  • 5yıl – 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için, 5 aylık ücreti tutarında
  • 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için, 6 aylık ücreti tutarında

Olması gerektiğine ve ayrıca feshin sebebine göre bu miktarlarda azami sınır olan 8 aya kadar çıkabileceğine hükmetmiştir.

İş Güvencesi Tazminatının Hesaplanması

Siz değerli ziyaretçilerimizin en çok sorduğu sorulardan biri de iş güvencesi tazminatı nasıl hesaplanır? İş güvencesi tazminatında yasal kesintiler nelerdir? Şeklindedir.

İş güvencesi tazminatı için iş akdinin fesih edildiği tarih çok önemlidir. İşçinin hak edeceği iş güvencesi tazminatı, işçinin fesih tarihinde brüt ücrete göre hesaplanması gerekmektedir. Bu brüt ücret çıplak brüt ücret olmalıdır.

İş güvencesi tazminatının nasıl hesaplandığını bir örnekle gösterelim.

Örneğin: İşe iade davası açarak iş güvencesi tazminatından faydalanan Ali Bey’in işyerinde 7 yıllık kıdemi bulunmaktadır. Ali Bey’in işten ayrılmadan önceki brüt ücreti 3.200 TL olsun. Ali Bey’in iş güvencesi tazminatı miktarını hesaplayalım.

İşçi Kıdemi: 7 yıl

İşçinin Aylık Brüt Ücreti: 3.200 TL

İşçinin Hak Kazandığı Kıdeme Göre İş Güvencesi Tazminatı: 5 Aylık Ücreti (Kıdem süresi 7 yıl)

İşçinin Brüt İş Güvencesi Tazminatı Tutarı: 3.200 x 5 = 16.000 TL

İş güvencesi tazminatından sadece Damga Vergisi kesilmektedir. İş güvencesi tazminatından Gelir Vergisi ve Sigorta Primleri kesilmemektedir.

Örneğimizdeki Ali Bey’in 16.000 TL tutarındaki brüt iş güvencesi tazminatından Damga Vergisi kesilerek net iş güvencesi tazminatı bulunacaktır.

İş Güvencesi Tazminatından Kesilecek Damga Vergisi:  16.000 x %0,759 = 121,44 TL

Net İş Güvencesi Tazminatı: 16.000- 121,44 = 15.878,56 TL

Bibilenvar İle İş Güvencesi Tazminatınız Güvende Olsun

İşvereninizin haksız fesih yaptığını düşünüyorsanız biran önce işe iade davası açarak, iş güvencesi tazminatından faydalanabilirsiniz. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatından daha önemli bir konu olan işe iade süreçlerinde işvereniniz size  tazminat ödemek zorunda kalabilir. İş güvencesi tazminatı 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi iken 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile tazminatlarda zamanaşımı süresi 10 yıldan beş (5) yıla indirilmiştir. İş güvencesi tazminatından faydalanıp işe iade süreçleriniz hakkında bilgi almak için bibilenesorabilirsiniz..

Sitemizde yer alan Tazminatlar Kategorisi için TIKLAYINIZ..

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Tam Metni İçin TIKLAYINIZ..

4857 sayılı İş Kanunu MADDELİ METNİ İÇİN TIKLAYINIZ..

Soru Sor
'İş Güvencesi Tazminatı' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor