SGK İdari Para Cezaları 2024

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 102.maddesine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında fiilin işlendiği tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınmaktadır.

 

2024 yılı başında asgari ücrete yapılan zamla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mevzuata uygun olmayan işlemler için uyguladığı idari para cezaları da yeniden düzenlenmiştir.

 

Buna göre 2024 yılında SGK tarafından uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

102-a/1

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 

20.002,50

102-a/2

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

40.005,00

102-a/3

İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

100.012,50

İŞYERİ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

102-b

İşyeri Bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-b/1

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

60.007,50

102-b/2

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

40.005,00

102-b/3

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 

20.002,50

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

 

Aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-c

 

Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

 

4.000,50

(Üst Sınır: 40.005,00)

102-c/1

 

 

 

Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

 

2.500,31

(Üst sınır: 40.005,00)

102-c/2

 

 

 

 

Sigortalıların ay içinde eksik çalıştıklarını kanıtlayan belgelerin Kurumca istenilmesine rağmen 15 günlük süre içinde verilmemesi veya verilmesine rağmen geçerli sayılmaması nedeniyle işverenlerden istenilen ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde Kuruma verilmemesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

10.001,25

(Üst sınır: 40.005,00)

102-c/3

 

 

 

 

Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

40.005,00

 

102-c/4

 

 

 

KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ RAPOR İLE TESPİT EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK TUTARINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI

102-d

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

40.005,00

KAYIT İBRAZ ETMEME VEYA EKSİK KAYIT İBRAZINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI

İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olması durumunda 240.030,00TL idari para cezası uygulanır.

102-e/2

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar  (İşletme esasına göre defter tutanlar)için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

120.015,00

102-e/3

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

60.007,50

İŞYERİ KAYIT GEÇERSİZLİĞİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI

İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde

102-e/4

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, İbraz etmeme cezasını geçmemek üzere geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

10.001,25

 

(Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 12= 240.030,00

Diğer Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 6= 120.015,00)

102-e/5

İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması halinde, her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

10.001,25

(Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 12= 240.030,00

Diğer Defter Tutanlar İçin Üst Sınır Asgari Ücret X 6= 120.015,00)

Defter Tutma Zorunluluğu olmayanlar için Üst Sınır Asgari Ücret X 3= 60.007,50)

 

ASGARİ İŞÇİLİK İLE İLGİLİ İNCELEMELERDE KURUMCA İSTENİLECEK BİLGİ VE BELGELERİ VERMEYENLER İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

102-f

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankaların, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili (Asgari işçilk uygulaması ile ilgili) Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

40.005,00

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN ASILMAMASI İLE İLGİLİ  İDARİ PARA CEZALARI

4-b ve 4-c KAPSAMINDA OLANLARIN İŞE BAŞLAMASI VE İŞİ BIRAKMASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN, İŞLEM YAPTIĞI KİŞİLERİN SİGORTALI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEYEN , İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN GETİRİLEN İDARİ PARA CEZALARI

102-g

4-b kapsamında çalışanların sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla ilgili  vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

20.002,50

102-g

Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. 

2.000,25

TİCARET SİCİL MEMURLUKLARI İLE BİLDİRİM YAPMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN GETİRİLEN İDARİ PARA CEZALARI

102-h

 Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerce yapılan bildirimlerin Ticaret Sicil Memurluklarınca on gün içinde SGK'ya bildirilmemesi; Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde SGK'ya bildirilmemesi halinde her bir bildirim yükümlülüğü için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

20.002,50

 

2.943,00

DENETİMİ ENGELLEME İLE İLGİLİ  İDARİ PARA CEZALARI

102-ı

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Denetimi Engelleme Asgari Ücret X 5= 100.012,50

Cebir ve şiddet kullanma

Asgari Ücret X 10

200.025,00

KAMU İDARELERİ, BANKALAR,DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR,KANUNLA KURULMUŞ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

102-i

Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

İstenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler Asgari Ücret X 5=

100.012,50

 

İstenilen bilgi ve belgeleri geç verenler                 Asgari Ücret X 2=  40.005,00

 

Çalışılmadığına dair bildirimin geç yapılması 2.000,25 TL

 

Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması 10.001,25 TL   

SİGORTALILIĞI SONA ERENLERE İLİŞKİN BİLDİRİM İLE 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNDE YER ALAN SANDIKLARA, SANDIK İŞTİRAKÇİLİĞİNİN BAŞLAMA VEYA SONA ERMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİMİ YAPMAYANLARA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI

102-j

4/a kapsamındaki sigortalılara ilişkin işten ayrılış bildirgeleri ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. madde kapsamındaki sandık iştirakçilerine ilişkin işe başlama ve ayrılış bildirimlerinin yasal süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde her bir sigortalı/sandık iştirakçisi başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

2.000,25

102-k

Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

10.001,25

KISMİ SÜRELİ OLARAK TİCARİ ARAÇ, DOLMUŞ VS.ŞEHİR İÇİN TOPLU TAŞIMA ARACI İŞYERLERİ İLE SANATÇILARIN İŞSİZLİK SİGORTASI BİLDİRİM CEZALARI (6111 SAYILI KANUN)

102-l

Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

20.002,50

AYLIK MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİNDESİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ VEYA HİZMETLERİNİN  BİLDİRİLMEMESİ, EKSİK YA DA GEÇ BİLDİRİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR

102-m

Muhtasar prim ve Hizmet Beyannamesindeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

102-m/1

Beyanamenin asıl olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

4.000,50

    (Üst sınır:    40.005,00)

102-m/2

Beyannamenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarındaidari para cezası uygulanır.,

2.500,31

     ( Üst sınır: 40.005,00)

102-m/3

Sigortalıların eksik çalıştıklarını kanıtlayan belgelerin Kurumca istenilmesine rağmen 15 günlük süre içinde verilmemesi veya verilmesine rağmen geçerli sayılmaması nedeniyle işverenlerden istenilen ek nitelikte  muhtasar prim ve hizmet beyannamelerinin bir aylık süre içinde Kuruma verilmemesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 

10.001,25

102-m/4

Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için, karşıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında                                                                                                10.008,00

 

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,  

               10.001,25

      ( Üst Sınır: 40.005,00)

 

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,    

              6.667,50

       (Üst sınır: 20.002,50)

Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında

            ( Alt sınır: 2.000,25)

          (Üst Sınır: 40.005,00)

102-n

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

2.000,25

         ( Üst Sınır: 20.002,50)

 

 

 

SGK İdari Para Cezalarına itiraz, dilekçe ve dava durumlarında Danışmanlık almak için info@bibilenvar.com ve isveren@bibilenvar.com e-posta adreslerine mail atabilirsiniz. 

Soru Sor
'SGK İdari Para Cezaları 2024' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor