Mali Tatilde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

 

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun gereği her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi mali tatil olarak uygulanmaktadır. 

 

Yasal düzenleme gereği,

 

·     Son günü mali tatile rastlayan kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.  Dolayısı ile son günü malî tatile (02.07.2024 – 20.07.2024) rastlayan yükümlülükler için süre, 27.07.2024 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29.07.2024 Pazartesi gününe (dahil) uzayacaktır.

 

·    Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler ise, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir. Dolayısı ile mali tatili takip eden 5 güne rastlayan bazı yükümlülükler için süre, 25.07.2024 Perşembe günü sona erecektir.

 

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Mali Tatil Uygulamasına Dahil Olan işlemler

 

İşyeri Bildirgesi

 

İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde; işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkezine başvuruda bulunması gerekmektedir. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. 

 

İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır. Mali tatilin 20.07.2024 tarihinde sona ermesi ve uzayan sürenin 27.07.2024 Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29.07.2024 tarihine kadar verilmiş olan “İşyeri Bildirgesi” yasal süresi içerisinde verilmiş sayılarak, idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

 

İşverenler 4a kapsamında sigortalı sayılan kişileri sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

 

·     İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde hizmet akdiyle işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

 

·      Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

 

·    Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir. 

 

İşe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Mali tatilin 20.07.2024 tarihinde sona ermesi ve uzayan sürenin 27.07.2024 Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29.07.2024 tarihine kadar verilmiş olan “İşe Giriş Bildirgesi” yasal süresi içerisinde verilmiş sayılarak, idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

 

Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, işverenlerce sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta aracılığı ile kuruma yapılmaktadır. 

 

İşten ayrılış bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Mali tatilin 20.07.2024 tarihinde sona ermesi ve uzayan sürenin 27.07.2024 Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29.07.2024 tarihine kadar verilmiş olan “İşe Giriş Bildirgesi” yasal süresi içerisinde verilmiş sayılarak, idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

İşyerine Ait Kayıt ve Belgelerin İbrazı

 

Kurum Müfettiş ve Denetmenleri tarafından 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlere, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit yapabilmeleri için işverenlere işyerlerine ait kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereği tebligat yapılabilecektir. 

 

Kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgelerin ibraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Mali tatilin 20.07.2024 tarihinde sona ermesi ve uzayan sürenin 27.07.2024 Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29.07.2024 tarihine kadar ibraz edilecek kayıt ve belgeler yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacaktır.

 

İdari Para Cezaları

 

İdari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin on beş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Bu durumda 29.07.2024 (bu süre dahil) tarihine kadar yapılan ödeme ve itirazlar yasal süresi içerisinde yapılmış olarak kabul edilecektir.

 

İdari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin on beş günlük sürenin son gününün mali tatilin bitiminden sonraki beş gün içerisinde sona ermesi halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün uzayacaktır. Bu durumda 25.07.2024 (bu süre dahil) tarihine kadar yapılan ödeme ve itirazlar yasal süresi içerisinde yapılmış olarak kabul edilecektir. 

 

Mali Tatil Kapsamına Girmeyen İşler

 

Sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmemektedir.

 

·      Sigorta primlerinin ödeme süreleri

 

·      İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi

 

·    5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

 

·  Sigortalıların istirahatlı oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

 

·      4857 sayılı Kanuna tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim

 

 

 

Bibilenvar, check up hizmeti ile işyeri kayıt ve belgelerinin ve işyeri uygulamalarının mevzuat ve uygulama bütünlüğünü kontrol ederek, Danışanlarının milyonlarca liralık İdari Para Cezası, Teşvik ve Destek Kaybı yaşamasının önüne geçmiştir.

 

Check – Up teklifi için info@bibilenvar.com ve isveren@bibilenvar.com e-posta adreslerinden ulaşabilirsiniz. 


Soru Sor
'Mali Tatilde Sosyal Güvenlik Uygulamaları' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor