KISA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KIDEME ETKİSİ

Kıdem tazminatı, her geçen tam yıl için 30 günlük ücret tutarında ödenir ve bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. kıdemin başlangıcı işçinin fiilen işe başladığı tarihtir

Kanunda belirtilen bir yıllık sürenin hesabında işçinin fiilen çalıştığı sürelerin yanında çalışmadığı halde Kanun gereği çalışma süresinden sayılan haller (md. 66) ile  bir çalışma karşılığı olmaksızın ücret ödenen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık izin süreleri ile işverenin verdiği diğer izin süreleri (md. 55) ve kısa çalışma süresi dikkate alınır.

4857 sayılı Kanun’un 55/j maddesinde  “işverenler tarafından verilen diğer izinler ile kısa çalışma sürelerinin” yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir. Yargıtay kararlarında 55. Maddede sayılan hallerin kıdem tazminatına esas sürelerin hesabında da dikkate alındığı görülmektedir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek-2’nci maddesinde kısa çalışmanın işçinin kıdemine sayılacağına dair bir hüküm bulunmamakla birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.11.1983 tarihli ve Esas: 1981/9-1067, K: 1983/1169 sayılı kararında  yasal olarak çalışılmış gibi  sayılan hallerin kıdem süresinde dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

4447 sayılı Kanun Ek madde 2 de 3 aylık süre belirlenmiştir. Bu sürenin kıdeme esas sürenin hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği açıktır. Ancak uzama süreleri konusunda tartışmalar devam etmektedir.

Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ve bazı işyerlerinde uzatmalarla 1 yılı aşan kısa çalışma sürelerinin tamamının kıdem tazminatına esas sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusunun pek çok davaya konu olacağı ve yargı mercilerini uzun süre meşgul edeceği açıktır.

Ancak bu sürelerin uzatılması Cumhurbaşkanı kararıyla olması ve zorlayıcı sebep nedeniyle işçinin iradesi dışı bir durum olması sebebiyle tüm sürelerin kıdeme eklenmesi gerektiği tarafımızca uygun görülmektedir.

Soru Sor
'KISA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KIDEME ETKİSİ' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor