Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası
İDARİ PARA CEZALARI(1) 
CEZA MİKTARI
2015 (TL)
(2)
CEZA MİKTARI (TL)
01.01.2016-12.08.2016
(3)
CEZA MİKTARI (TL)
13.08.2016-31.12.2016

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

 

838188486000

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

 

8358812400

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

 

335035364800

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

 

417440400


AÇIKLAMALAR:

a)      6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b)      5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

c)      Tablodaki 1. ve 2. sütunlarda yer alan idari para cezaları yürürlükten kaldırılmış bulunan 4817 sayılı yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenmiştir. 3. sütunda yer alan idari para cezaları ise; 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin 5/b fıkrasında tespit edilmiştir.

Soru Sor
'Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor