İşe İade Davası Açma Şartları

ş Kanununun 18. maddesi İşe İade Davası Açma Şartları Nelerdir sorunun cevabını vermiştir. Buna göre kişinin işe iade davası açabilmesi için,


İşe İade Davası Açma Şartları


1-İş Yerinde 30 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırıyor Olması: İşverenin aynı iş kolunda birden fazla iş yerinin bulunması halinde, iş yerinde çalışan işçi sayısı, bu iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İş yerinde part time çalışanlar, izinliler ve raporlu olanlar da 30 sayısına dahil edilir. Ancak, iş yerinde memur, stajyer, çırak, mesleki eğitim gören öğrenciler, taşeron işçisi olarak çalışanlar bu sayısının belirlenmesinde dikkate alınmaz. İş yerinde 30 işçi çalışıp çalışmadığı, sözleşmenin fesih tarihi itibariyle belirlenmelidir. İspat yükü işçidedir.


2-İşçinin En Az 6 Aylık Kıdeme Sahip Olması:  İşçinin 6 aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşçinin bu sürelerdeki raporlu veya izinli süreleri 6 ayın hesabında dikkate alınmalıdır.


3-İşçinin Belirli Konumdaki İşveren Vekili Niteliğinde Olmaması: İş yerinin bütününü yöneten ve işçiyi işe alma ve işçiyi işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri işe iade davası açamazlar.


4- 1 Ay İçinde Dava Açılması: İşçi 1 ay içinde işe iade davası açmalıdır. Bu süre hak düşürücüdür. Yani 1 ay geçtikten sonra artık işçi feshin geçersizliğini iddia edemez.


Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde, sözleşmeyi fesheden işveren artık işçiyi çıkardığında geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Bu geçerli sebepler şunlardır;

İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler: Benzer iş görenlerden daha az verimli çalışma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması, işe yatkın olmaması, kendini yetiştirme ve öğrenme yetersizliği gibi hallerdir. Ancak, Yargıtay kararlarında işçinin performans düşüklüğüne bağlı fesihlerde iş yerinde oluşturulan performans ölçüm sisteminin varlığı aranmaktadır.

İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler: İşverenin haklı sebeplerle işten çıkarma niteliğinde olmamakla birlikte, işçinin sözleşmeye aykırı davranışları bulunabilir. Bunlara Örnek Olarak; işverene zarar vermek, çalışma arkadaşlarından ısrarla borç istemek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, iş akışını durduracak şeklide uzun telefon görüşmeleri yapmak, işe sık sık geç gelmek gibi haller verilebilir.

İşin ve İş Yerinin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler: İş yeri içi sebepler; yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, iş yerinin daraltılması, iş yerinin bazı bölümlerinin kapatılmasıdır. İş yeri dışı sebepleri; talep ve siparişin azalması, enerji sıkıntısı, ekonomik kriz, genel durgunluk, dış pazar kaybı gibi sebeplerdir.

Soru Sor
'İşe İade Davası Açma Şartları' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor