Anasayfa / 2 Günlük Rapor Ücreti İşçiye Ödenmeli

2 Günlük Rapor Ücreti İşçiye Ödenmeli

2 günlük rapor ücreti yani 2 günlük rapor parası işçiye ödenmeli dediğimizde, hemen hemen bir çoğunuzun “yok! öyle şey olmaz! Kanunda böyle bir şey yazmıyor.” Dediğinizi duyar gibiyiz. Maalesef bir çok konuda olduğu gibi 2 günlük rapor ücreti konusunda da 4857 sayılı İş Kanunu bazı mesajlarını örtülü olarak vermektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda açık ve sarih olmasa da bazı maddelerinin 2 günlük rapor ücretinin ödenmesi gerektiğine işaret ettiğini belirteceğiz.

İş Müfettişleri 2 Günlük Rapor Ücretini İşveren Ödemeli Diyor

2 günlük rapor ücreti işçiye ödenmeli çünkü son yıllarda yapılan Bakanlık İş Müfettişlerinin teftişleri sırasında bu husus oldukça can yakmaktadır. Yani Bakanlık İş Müfettişleri 2 günlük rapor ücreti konusunda oldukça hassas davranmışlar ve işverenlerden bu ücretlerin ödemesini istemişlerdir. Hangi iş müfettişi hangi işveren demeyelim çünkü soruşturmanın gizliliği ve işverenlerin masumiyet karinesi gereği maalesef anılan iş müfettişi raporlarını sizlerle paylaşamayacağız.

Rapor ücreti ve 2 günlük rapor ücreti tanımını yapalım

Halk arasında rapor ücreti olarak bilinen husus, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereğince mevzuatta yer alan “geçici iş göremezlik” durumudur. Geçici iş göremezliğin tanımını aşağıda yer almıştır.

Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve 5510 sayılı Kanun yani Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu geçici iş göremezliği bu şekilde tanımlamıştır.

Geçici iş göremezlik ödeneği ise iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir. Geçici iş göremezlik ödeneği de halk arasında rapor parası olarak adlandırılmış ve bu şekilde ifade edilmiştir. 2 günlük rapor ücreti derken aslında 2 günlük geçici iş göremezlik ücreti olarak bahsetmek daha doğru olacaktır.

Rapor Parası Hangi Hallerde Ödenir?

Hastalık, iş kazası, meslek hastalığı, analık halinde, durumun Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından alınmış istirahat raporu ile belgelenmesi şartıyla, iş göremezliğe uğrayan sigortalıya Kurum tarafından geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor ücreti rapor parası ödenmektedir.

İş kazası, meslek hastalığında her gün için analık halinde doğumdan önce ve sonra sekizer hafta, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki süreye iki haftalık süre ilave edilerek her gün için geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor ücreti rapor parası ödenir.

SSK Rapor Parası Ödemesi

SSK ‘lı yani 4alı sigortalıların geçici iş göremezliği farklı belirlenmiştir. Hastalık halinde,  4/a kapsamında( hizmet akdi ile) çalışan sigortalıların aldığı istirahat raporlarının 3. gününden başlayarak  iş göremezlik ödeneği ödenir. Kurum  raporun ilk iki günü için rapor parası ödemesi yani geçici iş göremezlik ödeneği ödemesi yapmamaktadır.

5510 Sayılı Kanun Gereği

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.”  hükmünü içermektedir.

Rapor Parası- Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde Hak ve Sorumluluklar başlıklı içeriğimizi tıklayarak rapor parası hakkında geniş kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşçilerin 2 Günlük Rapor Ücretini İşveren Nasıl Ödemeli?

İşçiler Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alamadıkları iki günlük iş göremezlik ücretini yani 2 günlük rapor parasını işverenden isteyebilir mi?

2 günlük rapor parasının ödenip ödenmeyeceği konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’na bakmamız gereklidir. İş Kanunu  32. Maddesi; “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” hükmünü  taşımaktadır.

İş Kanunu’nda ücret bu şekilde tanımlanmıştır. Kanun hükmü gereği, kural olarak ücret ancak bir iş karşılığı ödenir. İş Karşılığı ücret ödenmesinin istisnaları yani çalışmadan çalışmış gibi ücret ödenmesi gereken günler ( hafta tatili, bayram tatili, yıllık izin gibi)  Kanunda ayrıca sayılmıştır.

Hastalık halinde alınan raporlarda, SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyen ilk  iki gün için  işveren tarafından ücret ödenip ödenmeyeceği  konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere Bakanlık İş Müfettişleri bu hususun ödenmesi yönünde işverenleri sorumlu tutmuştur.

İş Kanunu’nda Geçici İş Göremezlik Halinde Ücret Ödemesi

İş Kanunu’nun “Geçici İş göremezlik” başlıklı 48.maddesi ile 49.maddelerine bakmamız gerekmektedir.

İş Kanunu 48.maddesi gereği; “ Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” 

İş Kanunu 49.maddesi gereği; “Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.” Hükümleri yer almaktadır.

İş Kanununda yer alan bu düzenlemeler, ücretin bir iş karşılığı olması gerektiği kuralının istisnasıdır.

İş Kanunu Aylık Ücretli İşçilerde Ödeme Yapılmasını Belirtmiştir

İş Kanunu ilgili maddeleri yani 48.ve 49.maddeleri aylık ücretli işçilerden bahsederek hükmünü bu işçiler için gerekli kılmıştır. Aylık ücrette ayın kaç gün olduğu önemli değildir. Belirlenen ücret,  ay kaç gün olursa olsun değişmez, maktu olarak işçiye ödenir. Oysa günlük ücret belirlendiğinde, işçinin aldığı ücret, ayın 28,29 ya da 30,31 gün olmasına göre değişir.

Kanun maddelerinde aylık ücretli çalışanlardan bahsedilmiş olduğundan, aylık maktu ücretle çalışanların hastalık nedeniyle rapor almaları durumunda, SGK tarafından ödeme yapılan tutar mahsup edilecek ve SGK’nın ödeme yapmadığı ilk iki gün işveren tarafından ödenmek zorunda kalınacaktır.

Düzenleme Aylık Maktu Ücret İle Çalışanları Bağlıyor

Kanun maddeleri gereği yukarıda da belirttiğimiz üzere, aylık maktu ücret ile çalışanları bağlamaktadır. Aylık Maktu Ücret İle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Aylık maktu ücretin belirlenmediği günlük, saatlik ücretle çalışa işçilerin ise hastalık raporlarında işveren ilk iki gün için ücret ödemek zorunda kalmayacaktır. Çünkü bu şekilde ücret alanlar için İş Kanunu 48/2 veya 49/4. Maddedeki gibi istisnai bir düzenleme bulunmamaktadır.

2 Günlük Rapor Ücreti 2 Günlük Rapor Ücreti İşçiye Ödenmeli Geçici iş göremezlik rapor parası 4857 sayılı İş Kanunu 2 günlük rapor Geçici iş göremezlik ödeneği rapor ücreti rapor ücreti SSK Rapor Parası Ödemesi 4alı sigortalıların geçici iş göremezliği 5510 Sayılı Kanun İşçilerin 2 Günlük Rapor Ücreti İş Kanunu’nda Geçici İş Göremezlik Aylık Ücretli İşçiler Aylık Maktu Ücret 2 günlük rapor parası


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

2 Günlük Rapor Ücreti İşçiye Ödenmeli