Anasayfa / Kıdem Tazminatı Almanın Yolları Nelerdir?

Kıdem Tazminatı Almanın Yolları Nelerdir?

Çalışanların işsiz kalmaları durumunda, kendilerine iş güvencesi uygulamaları kapsamında bir takım haklar sağlanmıştır. Yeni bir işte çalışılmaya başlanmasından önce oluşabilecek ekonomik sorunları azaltmayı amaçlayan uygulamalardan biri, kıdem tazminatı olarak düzenlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İşçilerin çalışma süreleri ve iş sözleşmelerinin sona erme nedenlerine bağlı olarak kendilerine sağlanan önemli haklardan bir başkası da, kıdem tazminatı uygulamasıdır. Kıdem tazminatı; İş Kanunu’na tabi, asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin Kanunda sayılan nedenlerden biri ile son bulması halinde, işveren tarafından kendisine ya da ölümü halinde hak sahiplerine ödenen, miktarı işçinin çalışma süresi ve ücreti üzerinden saptanan maddi olgudur.  Kıdem tazminatının hangi koşullarla ve tutarlarda ödeneceğine ilişkin detaylar, yasal düzenlemeler yoluyla hüküm altına alınmış durumdadır.

Çalışanların işten ayrılmaları durumunda; kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacakları, hak kazandıkları kıdem tazminatlarının hangi esaslar dikkate alınarak hesaplanacağı, işçi-işveren ilişkileri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Tarafların anlaşmazlığa düşmemeleri, gerek bu hakkın oluşumu, gerekse ödenecek tutarın belirlenmesindeki esasların yasal düzenlemeler kapsamında ele alınarak uygulanması yoluyla sağlanabilecektir.

Bütün bu açıklamalar ışığında, kıdem tazminatı uygulamalarının detayları bilinmeli, yapılan uygulamalar yasal düzenleme çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Kıdem tazminatı yasal bir zorunluluk olupi Kanunda ödenmemesi durumunda yasal faizler uygulanarak Kanun yolu ile alınabilir. 

Son yıllarda Ülkemizde kıdem tazminatı fonunun getirileceği yönünde idari ve siyasi otoritenin girişimleri olduğu kamuoyu nezdinde bilinmektedir. Kıdem tazminatı hak kazanma, hesaplanma ve ödemesi hakkında bilgi verirken, yıllardır dile getirilen fakat uygulama  alanı henüz bulmayan kıdem tazminatı fonunun yakın bir zamanda işlem tesis etmesi halinde, kıdem tazminatı alımlarının şartlarının da değişeceğini bildirmek isteriz.

Kıdem Tazminatı Alabilme Şartları Nelerdir?

Çalışanların kıdem tazminatı hakkı elde edebilmesi için, öncelikle aşağıda belirtmiş olduğumuz durumları sağlamış olması gerekmektedir.

 

  • İş Kanunu kapsamında çalışması
  • İş sözleşmesinin belirli sebeplerle sona ermesi (Belirli süreli iş sözleşmelerinin süre bitimi sonunda sona ermesi hariç)
  • İşçinin, işverenin bir veya değişik işyerlerinde belirli bir süre çalışmış olması , gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı İş Akdi Devam Ederken Ödenebilir Mi?

Görüldüğü üzere kıdem tazminatına hak kazanmak için öncelikle İş Kanunu kapsamında çalışan olmak gerekmektedir. İş sözleşmesi devam etmekte iken, çalışanlara kıdem tazminatı adıyla ödeme yapılması mümkün olamayacaktır. Bu anlamda yapılan ödemeler, işçinin kıdem tazminatı açısından çalışma süresini sıfırlamayacaktır. Herhangi bir nedenle kıdem tazminatı hakkı ödenmesi gerektiğinde, daha önce çalışma devam ederken ödenmiş kıdem tazminatı tutarları, oluşan yeni durumda toplam kıdem tazminatı tutarından indirilecektir. Böylesi bir durumda;kıdem tazminatı tutarı, toplam çalışma süresi dikkate alınarak belirlenecek, hesaplanan tutardan, daha önce kıdem tazminatı adıyla ödenmiş tutarlar mahsup edilecektir.

Kıdem tazminatı hakkının ortaya çıkması için önemli noktalardan bir diğeri de, işçinin çalışma süresidir. İş sözleşmesi, İş Kanunu’nda sayılan hallerden biri ile sona eren işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanması ayrıca, işverenin bir veya değişik işyerlerinde en az bir tam yılını doldurmuş olması gerekir. 1 yıllık çalışma süresi dolmaksızın fesh edilen iş sözleşmeleri sonucunda, herhangi bir kıdem tazminatı hakkı oluşmayacak, böylesi durumlarda kıdem tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.

Aynı işverene bağlı çalışma süresi 1 yıl veya daha fazla olan bir işçinin, iş sözleşmesi feshedildiğinde, kıdem tazminatı ödenmesi gündeme gelecektir. Bu durumdaki bir işçiye kıdem tazminatı ödenmesi konusunda, iş sözleşmesinin hangi gerekçe ile feshedildiği dikkate alınmaktadır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

İş sözleşmelerinin feshi durumunda kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin kurallar yasal düzenleme ile hüküm altına alınmış durumdadır.

İş Kanuna tabi bir iş sözleşmesinin;

  • İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışında düzenlenen fesih gerekçeleri kapsamında,
  • İşçi tarafından yasayla düzenlenen işçinin haklı nedenle fesih gerekçeleri kapsamında,
  • İşçinin muvazzaf askerlik görevi nedeniyle(bedelli askerlik kapsam dışıdır)
  • İşçinin emeklilik hakkını elde etmesi sonucunda kendi isteğiyle işten ayrılması nedeniyle(Kısmi emeklilik şartlarına ayrıca değinilecektir)
  • Kadın işçilerin evlilik nedeniyle ve evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde kendi isteğiyle gerçekleşen işten ayrılmaları sonucunda feshi,
  • İşçinin ölümü(çeşitli şartları sağlaması kaydı ile)
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler ve işçinin uzun süreli  gözaltı ve tutukluluk hali nedeni ile feshedilmesi (işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından  İş Kanunu madde 24/II’ de belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeni ile feshedilmesi durumu hariç tüm derhal fesih halleri)

 Kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı Hakkı Var Mıdır?

Ayrıca dikkat edilmesi gerek bir diğer husus, belirli süreli iş sözleşmesi, belirlenen sürenin sona ermesi ile kendiliğinden sona ermektedir. İşçi veya işveren tarafından sürenin bitmesinden önce yapılan bir fesih söz konusu olmayıp yasadan kaynaklanan ve sözleşme ile belirlenen bir sebeple sözleşmenin münfesih hale gelmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi üzerine kendiliğinden ve yenileme iradesi gösterilmeyen bu tip sözleşmelerde kıdem tazminatı hakkı oluşmamaktadır. Yargıtay son zamanlarda konuya ilişkin değişik kararlar verse de, öğretide belirli süreli iş sözleşmelerinde istisnalar dışında kıdem tazminatı hakkının olmadığı kabul edilmektedir.

Milyonlarca işçi, işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı hakkına sahip olmasına rağmen bu haktan faydalanamıyor, haklarını bilmiyor. Kıdem tazminatı, işçilerin yasalarda belirtilen şartlara haiz olması durumunda en doğal hakkıdır. Siz de işten ayrılma koşullarınızı bize iletin, kıdem tazminatı koşulunu sağlayıp sağlamadığınızı, hangi şartlarda kıdem tazminatı alabileceğinizi sizlere en doğru şekilde anlatalım.

Özetle, Kıdem Tazminatı Alabilmek İçin

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

a- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
b- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması v.b. nedenlerle,
c- Askerlik görevi nedeni ile,
d- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
e- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile,
f- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Siz değerli ziyaretçilerimiz, çalışma süreleriniz, brüt ücretiniz, işten ayrılma nedenleriniz, yıllık ikramiye adediniz, yol ve yemek yardımlarınız vb. bilgileri eksiksiz bir şekilde bize bildirin kıdem tazminatı hakkınızın olup olmadığını ve ne kadar tazminat almanız gerektiğini, kıdem tazminatı alamadığınız durumda yapmanız gereken yasal süreçleri sizlere anlatalım.

Bibilenvara üye olarak sorularınızı soramaya başlayabilirsiniz..

Kıdem Tazminatı Tazminat Hesaplama Kıdem Tazminatı Alma Şartları Hak Etme Koşulları İş Kanunu 1475 sy Kanun Kıdem Şartı Brüt Ücret Kıdem Tazminatı Almanın Yolları Nelerdir Kıdem Tazminatı Almanın Yolları istifa ile tazminat almak istifa ile tazminat kıdem tazminatı şartları kıdem tazminatı değişikliği istifa eden kıdem tazminatı alabilir kıdem tazminatı hesapla kıdem tazminatı hesaplama kıdem tazminatı nedir kıdem tazminatı fonu kıdem tazminatı tekrar ödenir mi iş akdi devam ederken kıdem ödeme


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Kıdem Tazminatı Almanın Yolları Nelerdir?