Sigortalılık Statüsü (21 başlık bulundu)

Anasayfa / Sigortalılık Statüsü

Noter Vekillerinin Sigortalılığı

1512 sayılı Noterlik Kanununun 33 üncü maddesinde noterlik görevinin boşalması ya da yeni noter atanıncaya kadar geçen sürede kimlerin noterliğe vekalet edeceği belirlenmiştir. 2008 yılı Ekim ayından önce noterlikte çalışan kişiler noter adına açılan işyeri dosyası üzerinden hizmet akdine tabi olarak sigortalı sayılmış, yeni noter atanıncaya kadar olan sürede noterlik…
Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi Sendikaları ve Konfederasyonları ile Sendika Şubelerinin Başkanlıkları ve Yönetim Kurullarına Seçilenlerin Sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle sigortalı sayılmıştır. Mülga 2821 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince sendika şube başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğine seçilip işyerlerinden ayrılmadan bu…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Sanatçı Düşünür ve Yazarların Sigortalılığı

506 sayılı Kanuna 11/7/1978 tarihinden itibaren ilave edilen ek 10 uncu madde ile bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar sigortalı sayılmıştır. 2008 yılı Ekim…
Sosyal Güvenlik Hukuku

4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna Göre Çalıştırılanlar

4081 sayılı Kanuna göre çalıştırılanlar 506 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi gereğince 26/5/1976 tarihinden itibaren sigortalı sayılmıştır. 506 sayılı Kanunun mülga geçici 41 inci maddesiyle de 26/5/1976 tarihinden önce sigortalı sayılan çiftçi mallarını koruma bekçilerinden primleri ödenmemiş olanların, 506 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilecek prim borçlarının tamamının, 26/5/1977 tarihine…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığı

1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesinin (I/g) bendi gereğince anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken 1/10/2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmıştır. Kanunun geçici 22…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Gemi Adamlarının Sigortalılığı

Karasularımızda ve uluslararası sularda Türk bayraklı gemilerde çalışan gemi adamları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında zorunlu sigortalı olmaktadırlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 962 nci maddesinde; “daha önce yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan bir Türk gemisinin, Türk Gemi Siciline kaydolabilmesi için artık yabancı…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Avukat ve Noterlerin Sigortalılığı

Avukat ve noterlerden herhangi bir sosyal güvenlik kanununa tabi olmayanların 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılıklarının düzenlendiği 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 186 ila 188 inci ve 191 inci, 1512 sayılı Noterlik Kanununun ise 201 ila 203 üncü maddeleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Usta Öğreticiler ve Kamu İdarelerinde Ders Ücreti Karşılığı Görev Verilenlerin Sigortalılığı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler sigortalı sayılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar 657 sayılı Kanunun 89…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesyonel Sporcuların Sigortalılığı

Herhangi bir spor dalını kendisine meslek edinen ve bundan kazanç sağlayan kişilere profesyonel sporcu denilmekte, bu kişiler kulüplerinin (yani işverenin) gösterdiği yerlerde tespit edilmiş çalışma saatlerine tabi olarak ve işveren veya vekilinin emir ve talimatı altında antrenman ve müsabakalar yaptıklarına, mukabilinde önceden yapılmış anlaşma ile tespit edilmiş ücretleri aldıklarına göre,…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Köy Korucularının Sigortalılık Statüsü

442 sayılı Köy Kanunun 74 üncü maddesinde geçici köy korucusu olarak çalıştırılanlar hakkında Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı öngörüldüğünden, bunlar Kanun kapsamında sigortalı sayılmamaktaydılar. Ancak, köy korucusu veya geçici köy korucusu olanlardan, 5510 sayılı Kanuna tabi olabilecek nitelikte çalışması olanların sigortalı sayılmayacaklarına ilişkin Kanunda herhangi…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Aile Hekimlerinde Sigortalılık

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi gereğince aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip ve tabiplerin kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Sağlık Bakanlığının muvafakatı üzerine, 657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırılan…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Derneklerde Çalışanların Sigortalılığı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56 ncı maddesinde dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip topluluklar olarak tanımlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Belediye Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı

5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanının, zorunlu görmesi halinde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Yarım Çalışma Ödeneği Alanların Sigortalılık Statüsü

6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde ile 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında doğum sonrası analık hali sona eren ve işe başlayan kadın sigortalıya ya da 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek sigortalılara istekleri halinde haftalık çalışma süresinin…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde Çalışanların Sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle Kanunun iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası hükümleri uygulanacak, bu sigortalılar Kanunun 4 üncü…
Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞKUR Kursiyerlerinin Sigortalılık Kapsamı

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler, SSK yani 4/a…
Sosyal Güvenlik Hukuku

İntörn Öğrencilerin Sigortalılık Statüsü

12/7/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen ek 29 uncu maddede; Türk vatandaşı olup, üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Askerlik Hizmeti Yapanların Sigortası

Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona ermekte askerlik hizmetini yapanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışsalar dahi sigortalı sayılmamaktadır. Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 78 inci maddesine göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlara verilen sıhhi izinlerin üç aydan fazlası, normal izinlerin ise her…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Mültecilerin Sigortalılığı

5/9/1961 tarihli ve 10898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 359 sayılı “Cenevre’de 28 Temmuz 1951 Tarihinde İmzalanmış Olan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun” ile ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Ev Hizmetlerinde Sigortalılık Statüsü

506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesinin (I/D) bendi ile ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılmıştır. Ev içinde görülen bulaşık, çamaşır yıkama, çocuk bakımı, ev temizliği, yemek pişirme, ütü gibi işlerde hizmet akdine tabi, aylık ücret karşılığında ve sürekli olarak çalışan hizmetçi, uşak, ahçı…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Nedir?

Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek (hatta çalışmaya başlanılan ilk saat/gün) risklere karşı sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Kelime grubu olarak kısa vadeli denmesinin bir anlamı da çalışma hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkabilecek olmasıdır. Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki…
Sosyal Güvenlik Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82