Anasayfa / Yürürlükteki Sgk Prim Teşvikleri Ve Destekleri

Yürürlükteki SGK Prim Teşvikleri ve Destekleri

İşçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltan, işverenlerin sigorta prim ödemelerinde birtakım şartların sağlanması ile sigorta prim ödemelerini önemli ölçüde rahatlatan yürürlükteki SGK prim teşvikleri ve desteleri ni bu yazımızda sizler için özet geçtik.

Bu yazımızda sizleri detaya boğmadan anlatacağımız SGK prim teşvikleri ve indirimleri;

5 Puanlık Hazine İndirimi SGK Prim Teşviki

      Uzun Vadeli Sigorta primleri yani Malüllük, Ölüm ve Yaşlılık primlerinin oranı prime esas kazançların %20' sidir. Bu %20' lik payın 'i işveren hissesi %9'u ise işçi payıdır. Teşviğin kanun numarası ise 05510'dur.

      'lik işveren payının ise 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanabilir. Tabi bunun belli şartları var. Peki nedir bu şartlar;

        -Prim Hizmet Beyannamesi yasal süresi içinde verilmelidir,

        -Taksitlendirilmiş ve yapılandırılmış hariç prim borcu bulunmamalıdır,

        -İdari para cezası olmamalıdır.

     Peki kimler için yararlanılamaz ?

       -SGDP'ye tabi çalışanlar, yani emekliyken çalışmaya devam edenler

       -Yabancı ülkede çalışanlar

       -Harp Malülü olduğu halde işyerinde çalışanlar.

 

Yurt Dışına Götürülen İşçiler İçin 5 Puanlık Prim İndirimi

      5510 sayılı Kanun'a göre Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı, Prime Esas Kazançların ,5' idir. Bu oranın %7,5'lik kısmı işverene, %5'lik kısmı ise işçiye aittir.

      Yurt dışına götürülen Türk işçiler 5510 sayılı kanunun 5 puanlık Uzun Vadeli Sigorta kolları prim oranı iş veren teşviğinden yararlanamazlar. Özel Sektör işverenleri tarafından ;

     5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (g) bendine tabi olarak sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçiler,

     Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası (GSS) işveren payının 5 puanlık kısmı için bu teşvikten yararlanılabilir.

    Teşvikten yararlanılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na borç bulunmamalıdır. Teşvikten yararlanabilmek için seçilecek kanun numarası ise 06486'dır.

 

6111 İlave İstihdam Teşviki

     Bu teşvik 4447 sayılı kanunun geçici 10. Maddesi ile getirilmiştir. Prime Esas Kazanç İşveren payının tamamına kadarı Fondan karşılanır. Öncelikle bu teşvikten hangi çalışanlar için yararlanılabilir onu incelemek gerekirse;

     -18 yaşından büyük olan,

      -İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmayan ve altı aylık ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılacak olan,

     -Fiilen işyerinde çalışan sigortalılar için yararlanılabilir.

    Destekten yararlanılabilmesi için ;

     -İşverenin Prim, idari para cezası borcu bulunmamalıdır.

 

     - Belgeleri yasal süresi içinde ve 06111 Kanun numarası seçilerek Kuruma gönderilmelidir.

 

     -Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.

 

    Peki Teşvikten Yararlanma süresi ne kadar ?

     

     Sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre 6 ila 54 ay arasında değişmektedir.

 

  Teşvikten yararlanılacak tutar : (SPEK Alt Sınırından)

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı           

Teşvik sonrası tutar

%37,50

 

(%5 + ,5)

 

% 17

 

603,32 ₺

500,31

 

 

 

7103 Sayılı Yasa İle İlave İstihdam Teşviki

 

     Yasa 27103 ve 17103 olarak ikiye ayrılmaktadır. Bundan bahsetmeden önce bu teşvikten yararlanmak için ortak olan şartlardan bahsedelim.

 

-Bir önceki yıl ortalamasının üzerinde alınacak işçilerden dolayı faydalanılmaktadır.

 

-İşe alındığı aydan önceki üç aylık sürede isteğe bağlı sigortalılık hariç toplam on günden fazla sigortalı olmaması gerekmektedir.

 

-Teşvikten yararlanabilmek için sigortalının İŞ-KUR iş arama kaydının en geç işe giriş tarih itibariyle yapılması gerekir.

 

-Prim Hizmet Belgeleri Kuruma zamanında verilmelidir ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Borç olmamalıdır.

 

-Kayıt dışı işçi çalıştırılmamalı ve işçiler fiilen çalıştırılmalıdır.

 

 

     17103 İmalat veya Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için, 27103 ise Diğer Sektörlerde faaliyet gösteren işyeri içindir.

 

     17103'te  brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;

27103'te ise  prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

 

     Peki bu Teşviklerden hangi sürelerle Faydalanılabilir ?

 

    İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ve İş-Kur’a kayıtlı engelli sigortalılar için 18 ay süreyle, diğer sigortalılar için 12 ay süreyle faydalanılabilir.

 

 

 

SPEK ALT SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

%37,50

%37,50

%37,50 - %37,50

   

0₺

 

AR-GE Prim Teşviki

 

     Bu teşvikten yararlanabilmek için Teknoloji Merkezi İşletmeleri,  Ar-Ge Merkezleri,  Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurumu ve kuruluşları ile kanunla  kurulan vakıflar veya uluslar arası fonlarca desteklenen işletmeler, Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,  Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, Tekno girişim sermaye desteği alan işletmeler,  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerdir.

 

 Prim teşvikinden yararlanma şartları nelerdir ?

 

     Prim Hizmet Belgeleri Kuruma yasal süresi içinde verilmelidir. Tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

    Teşvikin Kanun Numarası 5746'dır. Prim Hizmet Belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu na  bildirilirken bu kanun numarası seçilerek bildirimin yapılması gerekmektedir.

 

Hangi Personel için 5746 Kanun Numarası seçilerek bildirim yapılabilir ?

 

     -5746 sayılı Kanun kapsamında bulunan işletmelerde doğrudan görevli ve fiilen çalışan AR-GE personelinin tamamı;

     -Toplam AR-GE personelinin ’unu aşmayan destek personeli 5746 kanun türü seçilmek suretiyle SGK’ya bildirilecek, bunların dışında kalan diğer personel ise 05510 kodu ile Kuruma bildirilebilecektir.

 

 

Engelli Sigortalılar İçin Prim Teşviki

 

  Aynı il içindeki işyerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri;

   

    -% 3 oranında ve engellilik oranı en az % 40 olan işçileri çalıştırmak zorundadır.

 

  Bu iş yerlerinin prime esas kazanç alt sınırı yani Asgari Ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı Hazinece karşılanır.

 

  Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan bu bildirimler 14857 kodu ile yapılmalı ve Engellilerin bu durumları İŞ-KUR 'a onaylatılmalıdır.

 

Engelli sigortalıya ilişkin düzenlenen 2020/Mart ayına ilişkin APHB de

    SPEK:                 Hazinece karşılanacak:           İşverenin ödemesi gereken :                                              2.943,00 TL                        603,32                                            500,31

 

 

 İşsizlik Ödeneği Alan İşçiyi Çalıştıran İşverene Teşvik

 

     İşsizlik Ödeneği alan sigortalıların istihdamına yönelik olan bu teşvik 01.10.2009 tarihinden itibaren uygulanmaktadır ve teşvikten yararlanmak için;

 

  -Sigortalının İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması ve sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde;

     -Prim Hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

      -İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması gerekmektedir.

 

Prime Esas Kazanç Alt sınırı üzerinden kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı hariç, diğer işveren hissesi primlerinin tamamını kapsamaktadır.

 

   

 

İşsizlik Sigortası Prim Teşviki

 6645 sayılı yasayla getirilen bu teşvikten yararlanmak için;

   -İşyeri çok tehlikeli sınıfta yer almalı,

   -Türkiye genelinde 10’dan fazla çalışanı bulunmalı

   -Üç yıl içinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş olmalıdır.

 

  Bu şartları sağlayan işyerlerinde çalışan sigortalıların işsizlik sigortası primlerinin işveren hissesinin üç yıl süreyle % 2 yerine % 1 olarak alınmasına imkan sağlanmıştır.

 

 

 

                                        SPEK ALT SINIRINDAN (2.943,00 TL)

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

%37,50

%33,50

%4

 

985,91₺

117,72₺

 İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE KAYIT DIŞI İSTİHDAMI SONLANDIRMA TEŞVİKİ

     7256 sayılı Torba Yasa ile  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu na  “Geçici 27. Madde” eklendi. Çıkan yeni yasayı öncelikle sigortalı açısından inceleyecek olursak;

   -Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirmeksizin istihdam edilip 01.01.2020-17.04.2020 tarihleri arasında ahlak ve İyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetlerin 01.12.2020 tarihi itibarıyla SGK'ya bildirilmeksizin devam etmesi,

   -En son Özel Sektör iş yeri işverenine 01.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,

   -01.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınması,

   -01.10.2020 tarihi itibarıyla SGK'ye verilen Aylık Prim Hizmet veya Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde kayıtlı olmaması (Yani 2020/Ağustos ayına ilişkin),

   -Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı bağlanmamış olması,

   -Yabancı olmaması,

   -Fiilen çalışan olması

 

İşveren açısından ise;

   -Özel Sektör işvereni olması,

   -Destek süresinin sona ermesinden itibaren destekten yararlanılan personel sayısının yarısının yararlanılan ortalama süre kadar çalıştırılmaya devam edilmesi,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

   Belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, Kanun'un yürürlüğe girdiği 01.12.2020 tarihinden itibaren fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir.

   Bu Kanun desteğinden yararlanılabilmesi için, bu bent kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekiyor.

 

Prim Desteği Tutarı

    Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverenin tüm sigorta kolları priminden mahsup edilmek suretiyle destek verilecek,

   İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, ücretsiz izinde bulunduğu süre boyunca kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak ve fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, fondan günlük olarak 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

   Başvurusunun kabul edilmediğini Kurum’a bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlarını sağlayanlara  fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere fondan hane başına günlük 34,34 TL destek sağlanacak.

 

Örnek: XYZ unvanlı iş yerinde 4857 sayılı İş Kanunun Geçici 10. maddesi kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar A,B,C ve D sigortalılarını 17256 sayılı Kanun Numarası ile Geçici 27. madde kapsamında SGK bildirdiğini düşünelim.

Sigortalı

Aralık

Ocak

Toplam

A Sigortalısı

30

10

40

B Sigortalısı

30

12

42

C Sgortalısı

30

16

46

D Sigortalısı

30

26

56

A sigortalısı — 40 gün,

B sigortalısı — 42 gün,

C sigortalısı — 46 gün,

D sigortalısı — 56 gün.

Olmak üzere toplam 184 gün 4 sigortalının bildirimlerini 17256 Kanun numarası ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Kuruma bildirdiir.

Destekten yararlanılan gün sayısı toplamda; 184 gün,

4 Sigortalının ortalama gün sayısı ise; 184/4= 46 gün olarak hesaplanacaktır. İşveren seçeceği iki sigortalısını 46 gün daha istihdam etmek zorunda.

 

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı

   17256 Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay iş verenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik sigortası fonundan karşılanır.

   Örnek:

  M Anonim Şirketinde 01/12/2020 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun Geçici 27. Maddesi kapsamına giren bir sigortalı için 2020/Aralık ayına ilişkin 17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan prim hizmet beyannamesinin 22/01/2021 tarihinde kuruma gönderildiği ve bu sigortalının 2020/Aralık ayındaki prim ödeme gün sayısının 30 olduğu varsayıldığında, işveren 30 X 44,15 = 1.324,50 TL destekten yararlanacaktır. Yararlanılan prim desteği tutarı tamamlanana kadar kuruma olan borçlarından mahsuplaşılır.

Ücretsiz İzin Nakdi Ücret Desteği Hesaplanması

Yukarıdaki örneği uyarlarsak A,B,C ve D sigortalıların Ocak ayında;

 • A sigortalısı; 10 günlük fiili çalışması sonucunda, işvereni tarafından 17256 Kanun numarası ile 10 günlük ücreti ve prim gün sayısı ile eksik gün nedeni “nakdi ücret desteği” şeklinde bildirimi halinde;

20 günlük eksik gün  nedenine istinaden 20 x 39,24 TL = 784,80 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği,

 • B sigortalısı; 12 günlük fiili çalışması sonucunda, işvereni tarafından 17256 Kanun numarası ile 12 günlük ücreti ve prim gün sayısı ile eksik gün  nedeni “nakdi ücret desteği” şeklinde bildirimi halinde;

18 günlük eksik gün  nedenine istinaden 18 x 39,24 TL = 706,32 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği,

 • C sigortalısı; 16 günlük fiili çalışması sonucunda, işvereni tarafından 17256 Kanun numarası ile 16 günlük ücreti ve prim gün sayısı ile eksik gün  nedeni “nakdi ücret desteği” şeklinde bildirimi halinde;

14 günlük eksik gün  nedenine istinaden 14 x 39,24 TL = 549,36 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği,

 • D sigortalısı; 26 günlük fiili çalışması sonucunda, işvereni tarafından 17256 Kanun numarası ile 26 günlük ücreti ve prim gün sayısı ile eksik gün  nedeni “nakdi ücret desteği” şeklinde bildirimi halinde;

4 günlük eksik gün  nedenine istinaden 4 x 39,24 TL= 156,96 TL ücretsiz izin nakdi ücret desteği,

İŞKUR tarafından ödenecek.

 

Alt İşvereni Bulunan İş Yerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

 

   Prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Hem asıl işverenin hem de alt işverenlerin yalnızca kendi bildirdikleri destek kapsamındaki sigortalılar dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

 

   İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “17256- 4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde – İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacak.  “Sigortalının İş Yerinize Başvuru Tarihi” alanına kaydedilmesi ve sigortalının tanımlama yapılacak iş yerindeki durumunun “Sigortalının Durumu” bölümünden seçilmesi gerekmekte olup, bu alanların doldurulmaması halinde teşvik tanımlaması yapılmasına izin verilmeyecektir.

Peki 17256 Kanun Türü Hangi Belge Türleri için seçilemeyecek ?

 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
 • Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,
 • Staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler,
 • İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler,
 • Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar,
 • Yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar,
 • Yurt dışında çalışanlar,
 • Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar,
 • Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis,
 • Atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve
 • İş kaybı tazminatı alanlar

 

27256

 

   2020/49 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile; 01.12.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan 4447 sayılı Kanunun geçici 28. maddesinin birinci fıkrasında yer alan İlave İstihdam Prim ve Nakdi Ücret Desteğine ilişkin uygulamanın usul ve esasları açıklandı. Bilindiği üzere, 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacaklarınyeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 28. madde eklenmişti.

   Söz konusu düzenleme ile; işverenler tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle; işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TLilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanması düzenlendi.

 

Sigortalı Yönünden Aranan Şartlar

   -01.12.2020 ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,

    -01.10.2020 tarihi itibarıyla SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

    -İşe giriş tarihi itibarıyla Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaması, yaşlılık aylığı almaması,

    -Sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması

    -Sigortalının fiilen çalıştırılması,

 

İşyeri Yönünden Aranan Şartlar

   -Özel sektör işverenine ait olması,

   -Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, İlave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda destekten yararlanılabilecektir.

   -Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

   Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

   Sigortalı sayının tespitinde prim hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısından İptal nitelikli belgedeki sigortalı sayısı düşülerek hesaplama yapılacaktır.

   Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü ile bulunur. Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tam olarak iblağ edilir.

7256 Prim Desteği Tutarı

   Destek kapsamında işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan prim hizmet belgesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, Günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ve aylık azami olarak da: 30 gün x 44,15 TL = 1.324,50 TL destekten yararlanılacak olup,Bu tutar her ay işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 Prim Desteğinin Süresi

   01.12.2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü (son gün dahil) arasında işe alınan ve belirtilen şartları sağlayan sigortalılardan dolayı, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim desteğinden yararlanılabilecektir.

   27256 prim desteğinden asıl ve alt işverenler yalnızca kendi bildirdiği sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

 Diğer Teşviklerden Yararlanamama

    27256 sayılı teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak.

 

   Örnek: (A) Limited Şirketinde 2/12/2020 tarihinde işe alınan;

  – (B) sigortalısının 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında en son 2020/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 30 gün üzerinden Kurumumuza bildirildiği,

  – (C) sigortalısının 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 2020/Temmuz ayında 30 gün, 2020/Ağustos ayında 1 gün aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kurumumuza bildirildiği,

  – (D) sigortalısının en son 2020/Ağustos ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında 15 günlük sigortalılığının olduğu ve 2020/Ağustos ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında 16 günlük aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile Kurumumuza bildirildiği,

  – (E) sigortalısının en son 2020/Ağustos ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında 30 günlük sigortalılığının olduğu varsayıldığında;

  Maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, (B) ve (E) sigortalılarından dolayı prim desteğinden yararlanılması mümkün olacak, buna karşın 2020/Ağustos ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında sigortalı (C) bir gün, sigortalı (D) ise 16 gün Kurumumuza bildirildiğinden, sigortalı (C) ve (D) den dolayı bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Yürürlükteki SGK Prim Teşvikleri ve Destekleri Güncel Teşvik ve Destekler 5 Puanlık Hazine İndirimi SGK Prim Teşviki Yurt Dışına götürülen işçiler için 5 puanlık prim indirimi 6111 İlave İstihdam Teşviki Teşvikten Yararlanma 7103 Sayılı Yasa İle İlave İstihdam Teşviki 17103 Teşviki 27103 Teşviki AR-GE Prim Teşviki Engelli Sigortalılar İçin Prim Teşviki İşsizlik Ödeneği Alan İşçiyi Çalıştıran İşverene Teşvik İşsizlik Sigortası Prim Teşviki 6645 Teşviki İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE KAYIT DIŞI


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Yürürlükteki SGK Prim Teşvikleri ve Destekleri