Anasayfa / Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanın

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanın

TBMM’de görüşmelerine son verilen ve yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanı imzasını bekleyen Torba Yasa, geriye dönük uzun bir dönemi kapsayacak şekilde işveren teşviklerinden yararlanma fırsatını içeriyor. İşverenler için “Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanın!” mesajının çok net görülebileceği yasa yürürlüğe girerse, yürürlük tarihi itibarıyla bir ay içinde kuruma başvurma süreniz olacak.

Fırsat mı, Hak Kaybı mı?        

Ekonomik belirsizliklerden, sektörel düzensizliklerden veya çeşitli sebeplerden ötürü şimdiye dek teşviklerden hiç faydalanmamış olabilirsiniz. Zira teşvikler, doğru kullanılmadıkları taktirde işverenlerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bir teşviğin “fırsat” kabul edilebileceği detaylar atlandığı taktirde daha önce alınmış teşvikler için hak kaybına bile neden olabilmektedir.

Bir Ayı Kaçırmayın!

Bir ay süre boyunca geçmiş dönemlerde yararlanılmamış işveren teşvik, destek ve indirimlerine başvurabilirsiniz. Ancak bu bir aylık süre geçtikten sonra geriye dönük yararlanma başvurusunda bulunanlar sadece son altı aylık dönemi kapsayacak şekilde teşviklerden yararlanabilecek.

Datassist Teşviklere Hazır!

Datassist Bordro Servisi, devam etmekte olan Teşvik Hizmeti’nin yanı sıra geriye dönük teşviklerden yararlanabilmeniz için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladı. Torba Yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren geriye dönük teşviklerinizin tespiti, başvuru ve sonuçlandırma işlemlerinde Türkiye’nin ilk bordro-outsourcing şirketi Datassist Bordro Servisi’nin tecrübesi size eşlik edecek.

Hemen şimdi bilgi almak için tesvik@datassist.com.tr  adresinden veya 0212 251 45 50 (Dahili: 6) numaralı telefondan bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Geriye Dönük Teşvik İçin Acele Edin 6 Ay Sınırlamasına Takılmayın

İşverenlerin sigorta prim teşviklerinden geriye dönük yararlanmasında Teşvik için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru tarihi büyük önem arz ediyor.  Ek Madde 17 ne diyor?

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin ondört ve onaltıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”

 Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere, Kanun maddesinin yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde geriye dönük teşvikten faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapan işverenler açısından herhangi bir süre kısıtı bulunmamaktadır.

Ama… Kanun maddesinin yürürlük kazanmasından sonraki 1 aylık süreyi geçiren işverenler için ise, prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanmak isteyen işverenler açısından Kurum’a başvuru yapılan tarihten itibaren en fazla 6 aylık süre ile geriye yönelik teşvikten faydalanma imkanı sunulmuştur.

Bibilenvar ile Teşviklerinizi Hesaplıyoruz. 

Teşvik Hesaplamaları İçin info@bibilenvar.com

Geriye dönük teşvik teşviklerden geriye dönük yararlanma 6111 teşviki teşvik hesaplama sigorta prim teşviki işveren teşvikleri Datassist Teşvik Yönetim sistemi


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanın