Anasayfa / Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanmak İçin 1 Aylık Süreyi Kaçırmayın

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanmak İçin 1 Aylık Süreyi Kaçırmayın

Sigorta prim teşviklerinde geriye dönük yararlanmak için birçok işveren harekete geçti. Teşviklerden geriye dönük yararlanmanın önünü açan Yasa Tasarısı Meclise sunuldu. TBMM’de görüşülmekte olan 2 Şubat 2018 tarihinde Meclise sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 2015 Martında yayınlanan geriye dönük teşvikten yararlanmayı engelleyen SGK Genelgesinin de değişmesini sağlayacak.

Ek 17.Madde İle Geriye Dönük Teşvikten Yararlanmanın Önü Açılıyor

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı‘nın 64.maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Ek 17.madde ekleniyor.

Ek 17.madde ile şartları sağlayan işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na verecek oldukları Aylık Prim Hizmet Belgeleri ile prim teşviklerinden faydalanmaya başlayacak.

Geriye Dönük Teşvik İçin Acele Edin 6 Ay Sınırlamasına Takılmayın

İşverenlerin sigorta prim teşviklerinden geriye dönük yararlanmasında Teşvik için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru tarihi büyük önem arz ediyor.  Ek Madde 17 ne diyor?

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin ondört ve onaltıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”

 Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere, Kanun maddesinin yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde geriye dönük teşvikten faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapan işverenler açısından herhangi bir süre kısıtı bulunmamaktadır.

Ama… Kanun maddesinin yürürlük kazanmasından sonraki 1 aylık süreyi geçiren işverenler için ise, prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanmak isteyen işverenler açısından Kurum’a başvuru yapılan tarihten itibaren en fazla 6 aylık süre ile geriye yönelik teşvikten faydalanma imkanı sunulmuştur.

Ödemeler ve Mahsuplar

Yukarıdaki maddenin, ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenecektir.

Geriye Yönelik Teşvik Hesaplaması Datassist’ten!

1999 yılında insan kaynakları ve bordrolama hizmeti sunmak üzere kurulmuş,
teknoloji odaklı ilk insan kaynakları servisi şirketi olan Datassist; organizasyonların kalitesinde itici gücü oluşturan İnsan Kaynakları Departmanlarını, bürokratik engellerden kurtararak, gerçek hedeflerine odaklanmalarını sağlamakta ve iş süreçlerinde kalite artışına katkıda bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları alanı içerisinde sürdürülen birçok iş sürecini hizmet olarak sunan Datassist’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliği; konusunda uzman, çalışkan ve kararlı bir ekiple hizmet sunması; zamanında, eksiksiz ve doğru yöntemlerle çalışıyor olmasıdır.

Datassist maliyetlerinizi düşürür, zaman ve emekten tasarruf etmenizi sağlar, kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasının altyapısını oluşturur ve kendi ana faaliyet alanınıza odaklanmanızı sağlar.

ADP Employer Services International şirketi ADP Streamline® aracılığı ile çok uluslu bordro outsourcing hizmeti sunmaktadır. Datassist ADP Streamline®’in Türkiye Partneridir.

TEŞVİK SERVİSİ

İstihdamı artırma ve işverenleri destekleme amacı ile uygulanan bölgesel ve sektörel personel teşvikleri, personel maliyetlerini düşürme hususunda önemli bir unsurdur.

tesvik servisiİstihdamı artırma ve işverenleri destekleme amacı ile uygulanan bölgesel ve sektörel personel teşvikleri, personel maliyetlerini düşürme hususunda önemli bir unsurdur. Ancak bilgi veya personel yetersizliği sebebi ile karşılaşılabilecek cezalar, bazı şirketlerin bu teşviklerden ne yazık ki uzak kalmayı tercih etmelerine neden olmaktadır.

Datassist Bordro Servisi, 1999’dan bugüne edindiği benzersiz tecrübesi ile personel teşvikleri konusundaki ihtiyaçlarınızı, 360 derece danışmanlık veya tüm riskleri ile birlikte direkt uygulayıcı seviyesinde karşılar.

Elbette organizasyonun işleyiş ve gereksinimleri farklıdır, bu yüzden hizmet kapsamını siz belirlersiniz:

DATASSİST TEŞVİK SERVİSİ’NİN KAPSAMI NEDİR?

UYGULANABİLİRLİK ANALİZİ:

Şirketiniz için uygun teşvikler hangileri, nereden başlamalı? Hangi teşvikten yararlandığınızda hangi maliyetiniz ne kadar düşebilir, toplam fayda ne olabilir?

YASAL BİLGİLENDİRME VE DEĞİŞİKLİK TAKİBİ:

İlgili yasalardaki uygulamalar değişebiliyor, uygulamanızı güncel tutmak için bu değişimleri yönetebilir misiniz?

BÜROKRATİK İŞLEMLER:

Teşvik başvuru süreci nasıl işler, bildirgeler nasıl hazırlanmalıdır, kritik hususlar hangileri?

RİSK YÖNETİMİ:

Tehlike var mı, varsa ne kadar? Outsource etmek ister misiniz?

GEÇMİŞE DÖNÜK TEŞVİKLERE İLİŞKİN İŞLEMLER:

18 Mart 2015 sonrası için faydalanma ihtimali hangi koşullarda söz konusu olabilir?

KAPSAM DAHİLİNDEKİ TEŞVİKLER HANGİLERİDİR?

  • 6486 Sayılı Kanun – Yurtdışına Gönderilen Personel
  • 6322 Sayılı Kanun – Bölgesel Teşvik
  • 6111 Sayılı Kanun – Aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma
  • 6111 Sayılı Kanun – İlave İstihdam Teşviki
  • 5746 Sayılı Kanun – Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki
  • 5225 Sayılı Kanun – Kültür Yatırımları Teşviki
  • 5510 Sayılı Kanun – %5 Hazine Teşviki
  • 4857 Sayılı Kanun – Engelli Personel
  • 4447 Sayılı Kanun – İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik
  • 3305 Sayılı Bakanlar KK – Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşviki

Geriye dönük teşvik teşviklerden geriye dönük yararlanma 6111 teşviki teşvik hesaplama sigorta prim teşviki işveren teşvikleri


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanmak İçin 1 Aylık Süreyi Kaçırmayın