Anasayfa / Telafi Çalışması Nasıl Yapılır?

Telafi Çalışması Nasıl Yapılır?

İşyerinde telafi çalışması ne zaman yapılabilir sorusu oldukça sık gelmektedir. Özellikle kötü hava şartlarının yaşandığı mevsimlerde bazı işletmeler günlük işlerini yapamamaktadır. Günlük işlerini yapamayan işverenler çalışanlarına çalışma yapılmadığı gün ya da belirli bir saatte izin vermektedir. 

Doğa olaylarından ya da teknik aksaklıklardan kaynaklı işyerinin rutin işleri aksamaktadır. Ama en sık rastladığımız durum özellikle kar yağışlarında işletmelerin kapanmasından ziyade çalışanların işe gidememesidir. Çalışanların yani işçilerin işe gidemediği durumlarda işverenler telafi çalışmasına başvurabilirler. 

Yazımızda işverenlerin işçileri için telafi çalışması nedir, telafi çalışması nasıl uygulanır, telafi çalışması nasıl yapılır, telafi çalışması formu var mıdır, telafi çalışması yargıtay kararı ve telafi çalışması dilekçe hususlarını belirteceğiz. 

Telafi Çalışması Nasıl Yapılır?

Yoğun kar yağışlarının, ulaşımı ve hayatı zorlaştırdığı hatta durma noktasına getirdiği şu günlerde kar sebebiyle işe gelinmeyen günlerin olması ya da kar tatili sebebiyle işin aksaması halinde işveren telafi çalışması yapabilir mi? Yapılacak olan telafi çalışmasında süre kıstı var mıdır? Telafi çalışmasını yanlış uygulayan işverene ne gibi yaptırımlar uygulanır?

“Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır” hükmü yer almıştır.

Zorunlu nedenler, önceden görülemeyen ve kaçınılamayan, kusurdan uzak, dıştan gelen olaylardır. Örneğin: doğal afetler, aşırı kar yağışı, işin yapılması sırasında ortaya çıkan ve işin durdurulmasına neden olan diğer olaylar gibi.

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

Telafi Çalışması Nasıl Uygulanır?

İşveren kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalakması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden iki ay içinde (takvim ayı değil, belirtilen sürenin sonundan itibaren 60 günlük süre içerisinde) çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. İki aylık sürenin sonrasında telafi çalışması yaptırılamaz. Dolayısıyla, işverenin çalışılmayan ve fakat ücreti ödenen süreye ilişkin işçiye telafi çalışması yaptırma hakkı iki aylık sürenin tamamlanmasından sonra ortadan kalkmış olur.

Ayrıca, telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşuluyla günde üç saatten fazla olamaz. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacaktır. Burada özellikle belirtmemiz gereken husus, işveren hak düşürücü süre olan 2 aylık sürede telafi çalışması yaptırabilir. 

Tatil Günlerinde Telafi Çalışması Yaptırılmaz

Yoğun kar yağışı nedeni ile, birçok firma çalışanlarını normal mesai bitiminden önce sonlandırarak evlerine göndermektedir. İşverenler açısından telafi çalışmasının yanlış yorumlandığı bir husus dikkat çekmektedir. Telafi çalışmasını, özellikle işyerinde mesainin olmadığı, hafta tatilinin olduğu günler çalışanlar işe davet edilerek telafi çalışması yapılmaktadır. Bu durum İş Kanunu açısından son derece yanlış olup çalışanın dinlenme hakkı gözetilmeksizin, telafi çalışmasının yapılması Kanuna ve Türev Mevzuatına aykırıdır. Telafi çalışması Yargıtay kararı örneğini birlikte inceleyelim.

Yargıtay 9. HD.’nin, 17.03.2008 tarih ve E: 2007/27667, K: 2008/5298 sayılı Kararı da bu yöndedir. Hatta hafta içi beş gün, çalışma zamanı olan bir işyerinde, genel tatil günü olarak Pazar günü ele alınmış ve Cumartesi günü ise akdi tatil olarak anılan işyerinde normal zamanlarda çalışmanın olmadığı dikkate alınarak verilen kararda; İşveren, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine bununla birlikte, telafi çalışması tatil günlerinde yaptırılamaz.

Bu hususa ilişkin Yargıtay’ın yukarıda da sözü edilen kararı; “dava konusu işyerinde haftanın beş günü çalışma yapıldığı, Cumartesi günü akdi tatil, Pazar gününün ise hafta tatili olarak kullanıldığı, davacının Cumartesi günü çalışmak istememesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiği, ancak feshin haklı ve geçerli nedene dayandığını kabul etmenin mümkün görülmediği” şeklindedir.

Çalışma Sürelerine Aykırı Davranan İşverene İdari Para Cezası

Telafi çalışmasının anılan durumun sonundan başlamak üzere 2 ay içerisinde yapılması gerektiğini ve tatil günlerinde telafi çalışmasının yapılamayacağını belirttikten sonra belirtilen çalışma sürelerine aykırı davranan işveren için 4857 sayılı İş Kanuna istinaden;

-          Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak nedeni ile; 1.619 TL,

-          Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için; 295 TL

İdari para cezası uygulanmaktadır.

Telafi çalışması formu ya da telafi çalışması dilekçesi normal standartlarda, telafi çalışmasının yaptırıldığı ya da telafi çalışması onayının alındığını gösterir bir şekilde hazırlanmalı ve işçinin özlük dosyasında bulundurulmalıdır. Herhangi bir SGK veya İş Teftiş denetimlerinde telafi çalışması izninin ve durumunun varlığını denetim memurlarına gösterilmesi işverenin lehine bir husustur.

Telafi Çalışması İşyerinde telafi Çalışması Fazla Çalışma İş Kanunu telafi çalışması nedir telafi çalışması nasıl uygulanır telafi çalışması nasıl yapılır telafi çalışması formu telafi çalışması yargıtay kararı telafi çalışması dilekçe


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82