KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR ?

Kıdem Tazminatı

   Çalıştığı işyerinde en az 1 yıllık kıdemi bulunan ve iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak fesheden, ya da iş sözleşmesi işveren tarafından “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’’ sebeplerden birine dayanmaksızın feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, söz konusu asgari süre, aynı işverenin aynı veya değişik işyerlerinde sürekli veya aralıklı çalışma süreleri toplamı esas alınarak hesaplanır. İşyerinin devri veya intikali veya başka bir işverene geçmesi sonucunu değiştirmez.

   Kıdem tazminatı, işçinin her bir yıllık çalışma süresi karşılığında bir brüt ve giydirilmiş maaşı olarak hesaplanmaktadır. Yani işçiye çalıştığı her bir yıla karşılık 30 gün­lük brüt ve giydirilmiş ücreti kadar bir ödeme yapılması gerekmektedir. Brüt ücret kavramı, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son net ücretinin gelir vergisi, SGK primi vb. kesintilerinin yapılmamış halini ifade eder.

   Giydirilmiş ücretten kastımız ise brüt ücrete işçiye her ay düzenli olarak yapılan diğer ödemeler ve yan haklardır.

  • Gıda Yardımı
  • Yakacak Yardımı
  • Eğitim Yardımı
  • Primler
  • Yemek Ücreti (Yemek işyerinde veriliyorsa emsal bir yemek ücreti tespit edilir.)
  • Yol Ücreti (Servis tahsis edilmişse mahkemece emsal bir yol ücreti belirlenir.)

yukarıdaki  ödemeler de eklenerek işçinin son brüt ücreti bulunur. Bulunan bu ücretten sadece damga vergisi kesilir. Damga vergisi kesintisi de yapıldıktan sonra ortaya çıkan son rakam işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak olan ve işçiye çalıştığı her bir yıl için ödenmesi gereken tutarı ifade eder.

 

Kıdem Tazminatı Tavanı

 Kanun koyucu bir tavan sınır getirmiştir. Buna göre; bu kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna ödenecek olan bir hizmet yılına ait azami emeklilik ik­ramiyesi meblağını aşamayacaktır. Aşması halinde işçiye en yüksek devlet memuruna ödenecek olan bir hizmet yılına ait azami emeklilik ikramiyesi meblağı üzerinden ödeme yapılacaktır. 2021 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı; kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemelerde üst sınır Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7.638,96 TL olarak açıklanmıştır. Hesaplanan kıdem tazminat miktarından da sadece damga vergisi kesilecektir.

 

İhbar Tazminatı

   Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf çalışma süresinin gerektirdiği fesih bildirim süresine uymak suretiyle feshi diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Bu süreler ise;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, 
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. 

   Belirsiz süreli iş sözleşmesini, işçinin kıdemi üzerinden belirlenen ve yukarıda sıralı bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Yani burada kıdem tazminatından farklı olarak ihbar tazminatı sadece işveren tarafından işçiye yapılan bir ödeme değildir. Eğer işçi de belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış olduğu işyerinde, iş sözleşmesini herhangi bir haklı nedeni olmaksızın ve yukarıda sıralanan bildirim sürelerine uymaksızın feshederse işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. 

   İhbar tazminatında da tıpkı kıdem tazminatında olduğu gibi içinin son brüt ücreti (30 günlük ücreti) tespit edilecek ve bu ücret her ay düzenli olarak ödenen işçinin diğer yan hakları eklenecektir.

   Son brüt ücret bulunup işçiye düzenli olarak ödenen bu yan haklar da eklendikten sonra tespit edilen tutardan damga vergisi kesintisi ve gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisi yapılmazken burada gelir vergisi kesintisi de yapılacaktır.

Örnek:

Kişinin 1 Ocak 2021 tarihinde 6.000 TL Brüt Maaşla işe başladığını varsayalım. Bu kişi yıl içerisinde 2.500 TL prim, ikramiye vb. gibi ek ödemeler aldığını ve yıllık toplam 1.500 TL yemek parası, yol ücreti gibi diğer brüt kazançlarının olduğunu düşünelim. 31 Ocak 2021 tarihinde ise kişinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebeplere dayanmadan feshedildiği varsayımıyla ;

 

Kıdem Tazminatı Tutarı:

Kıdem Süresi     1 yıl 0 ay 1 gün

Brüt Kıdem Tazminatı Tutarı       7,659.89 TL

Damga Vergisi Tutarı      58.14 TL

Net Kıdem Tazminatı Tutarı        7,601.75 TL

 

İhbar Tazminatı Tutarı:

İhbar Süresi       4 Hafta

Brüt İhbar Tazminatı Tutarı         8,050.00 TL

Gelir Vergisi Tutarı          1,207.50 TL

Damga Vergisi Tutarı      61.10 TL

Net İhbar Tazminatı Tutarı          6,781.40 TL

Soru Sor
'KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR ?' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor