İş Kazasında 3. Kişilerin ve İşverenin Sorumluluğu

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı, suç sayılabilir hareketi ve çalıştırdığı sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalı veya hak sahiplerine yapılan/yapılacak olan ödemelerle bağlanan gelirin başladığı tarihteki peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarla sınırlı olmak üzere işverene rücu edebilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

Örnek: 02.02.2021 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Denetmenlerince düzenlenen raporda işverenin %80, sigortalının ise %20 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iş kazası sonucu 10 günlük istirahat raporuna istinaden sigortalıya ödenen 1.200 TL geçici iş göremezlik ödeneğinin işverenin kusur oranına (%80) denk gelen 960 TL’si işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.


İş Kazasında 3. Kişilerin ve İşverenin Sorumluluğu


Kaçınılmazlık ilkesi: Olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınan tüm önlemlere rağmen kısmen ya da tamamen iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumudur. İşveren gerekli tedbirleri almamışsa olayın kaçınılmazlığı ileri sürülemez.


-İş kazasının yasal süresinde işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. Ancak sağlık yardımları tahsil edilmez.


-Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.


-İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir.


-İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmişse, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücu edilmez. Ayrıca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilmez.


Soru Sor
'İş Kazasında 3. Kişilerin ve İşverenin Sorumluluğu' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor