Kurumsal Hizmetlerimiz

Anasayfa / Kurumsal Hizmetlerimiz

Kurumsal Müşteri Hizmetlerimiz

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Müşterilerine;

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Danışmanlık vb. hizmetler sunmaktadır. Ayrıca müşterilerimize aylık ve haftalık mevzuat bülteni hizmeti, Asgari işçilik danışmanlığı, Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve personel eğitimi konularında hizmet vermektedir.

 

Firma Danışmanlığı ve Dönemsel Proje Danışmanlığı

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. müşterilerine;

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kapsamında Danışmanlık vermektedir.

Müşterileri tarafından talep edilmesi halinde,

 • Şirket avukatlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görüş içeren bilgi ve belge sunulması, Kurumlara verilmek üzere konusu ile sınırlı olmak kaydı ile dilekçe veya bilgi verilmesi,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına giren toplantılara müdahil olmak,

 

Risk Önleme Hizmetlerimiz

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. müşterilerine;

 • - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından oluşacak riskleri önceden tespit ederek teftiş ve denetimlerde müşterilerinin hak ve menfaat kayıplarını minimum düzeye indirmek,
 • - İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku ve İş Hukuku mevzuatı kapsamında değerlendirerek gerekli işlemlerin yapılması konusunda bilgi ve rapor vermek,
 • - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vergi Hukuku kapsamında karşılaşılan İdari Para Cezaları ve hak kayıplarını minimum düzeye indirerek, müşterilerinin menfaatlerini ve faydalarını maksimize etmek,
 • - İş Kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı müşterilerinin Yasal mevzuat çerçevesinde aksiyon almasını sağlamak,

Çalışma Barışında Aktif Rol Almak

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. müşterilerine;

 • İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında hukuka uygun ve barışçıl çözüm arayarak görüş ve önerilerini bildirmek,
 • Müşterileri ve çalışanları arasında koruyucu anlaşmaların hazırlanması ve uygulama sorunlarında görüş ve önerilerini bildirmek,
 • Fesih Bildirimi, yıllık izin uygulaması vb. konularda görüş ve önerilerini bildirmek,
 • İş sözleşmeleri ve özlük dosyalarının mevzuata uygun olarak hazırlanmasında teknik destek sağlamak,

 

Tazminat ve Ücret Hesaplamalarında Destek Hizmetlerimiz

Müşterilerinin talepleri doğrultusunda;

 • İşçi ücret ve yan haklarının mevzuat kapsamında kontrolünü sağlamak,
 • Prime Esas Kazançların tespitinde görüş ve önerilerini sunmak,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı iş güvencesi tazminatı vb. tazminat konuları ile yıllık ücretli izin ücretinin hesaplanmasında teknik destek sağlamak,
 • Vergi Hukuku açısından indirim konusu muafiyet ve istisnalar hakkında görüş ve öneri bildirmek,

 

Denetim Hizmetlerimiz

Müşterilerinin talepleri doğrultusunda;

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işyeri kayıt ve belgelerinin uygunluk denetiminin sağlanması,
 • Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku kapsamında Kamu denetim elemanları (müfettiş/denetmen) tarafından işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi aşamasında şirket risklerinin belirlenmesi ve tedbirlerin alınmasına yönelik görüş ve önerilerini sunmak,
 • İşçi ve işveren arasında iş ilişkisine ilişkin kayıt ve belgelerin (iş sözleşmesi, özlük dosyası, ücret bordrosu, fesih bildirimi vb. konularda) hazırlanmasında teknik destek sağlamak,

 

Eğitim Hizmetlerimiz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku danışmanlığı kapsamında müşterilerimiz ile her ay belirli bir gün ve saatte toplantılar gerçekleştirerek, müşterilerimizin ilgili departman çalışanlarına 3 aylık periyotlarla mevzuat ve uygulama eğitimi düzenlemek. İnsan kaynakları, personel ve özlük işleri bölüm yöneticileri ve çalışanları ile birebir görüşmeler sağlamak ve özellikle E-SGK ekranlarının kullanımı konusunda teknik destek ve hizmet vermektedir.

 

Çalışma İzni Destek Hizmetlerimiz

Uluslararası İşgücü Kanunu ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve türev mevzuatları gereği, yabancı personel çalıştıracak müşterilerimize çalışma izinlerinin alımı, ikamet izinlerinin alımı vb. konular ile ilgili kurumlara süresinde bildirimlerin yapılası hususunda teknik destek ve hizmet sağlamaktadır.

 

Asgari İşçilik Hizmetlerimiz

Asgari İşçilik; Bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısı, sigorta primine esas kazanç tutarı ve çalışma süresinin tespiti olarak tanımlanmaktadır. İhale ve özel bina inşaatı işlerinde asgari işçilik bildirimi, işsizlik belgesi alınması ile asgari işçilik, uzlaşma ve İtirazlar süreci ve fark işçilik bildirimlerinin yapılması süreçlerinde teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 

Bülten Hizmetimiz

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. müşterilerine, günümüzün çalışma hayatını etkileyen kanun ve ikincil mevzuat değişiklikleri ile mevcut hükümlerine yönelik bilgilendirme amaçlı bülten hizmeti vermektedir.

 

Teşvik Yönetim Sistemi

İşverenler üzerinde istihdam yönünden oluşan işveren maliyetlerini azaltmaya yönelik Devlet tarafından sağlanan teşvikler mevcuttur.

İşverenlerin kendi üzerlerine düşen sorumluluktan kaçınmamasını sağlamak, sigortasız işçi çalıştırmasının önüne geçmek, kadın, genç ve engelli kadrolarında çalıştırabilecek işçilerin istihdamını teşvik etmek, yeni yatırımların yapılmasını ve yeni iş sahalarının açılmasını teşvik etmek, kültürel yatırımların yapılmasını sağlayarak kültürel miraslarımızın korunmasını ve yenilenmesini sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bazı ekonomik kriz dönemlerinde de devlet, mevcut iş gücü istihdamının korunması, işsizliğin azaltılması ve yatırımların artması amaçları ile yeni kanunlar ile işverenlerin maliyetlerini azaltacak bir takım haklar vermiştir.

Bu hakların uygulanmasında ücretten yapılan yasal kesintilerin ilki ve devletin ücretten yaptığı ilk kesinti olan sosyal güvenlik kurumu kesintilerinde, işverenin ödemekle yükümlü olduğu sosyal güvenlik primlerine aşağıdaki listede yer alan kanunlar ile bir takım indirimler sağlanmıştır.

 

İş-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Prim Teşvikleri

 • 5510 Sayılı Kanun - %5 Hazine Teşviki
 • 6486 Sayılı Kanun – Yurtdışına Gönderilen Personeller
 • 4857 Sayılı Kanun – Engelli Personeller
 • 6486 Sayılı Kanun – Bölgesel Teşvik
 • 6111 Sayılı Kanun – İlave İstihdam Teşviki
 • 4447 Sayılı Kanun – İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik
 • 5746 Sayılı Kanun – Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki
 • 5225 Sayılı Kanun – Kültür Yatırımları Teşviki
 • 3305 Sayılı BKK – Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşviki
 • 6111 Sayılı Kanun – Aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma
 • İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82